top of page

Samhällsorienterande ämnen: Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Pedagogisk planering för de samhällsorienterande ämnena.

Ämnenas karaktär:

Geografi ger oss kunskap om olika livsmiljöer och kan bidra till förståelse för människans levnadsvillkor. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar är viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Lgr 11

 

Syfte enligt Lgr11:

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

 • Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t.ex. aktuella frågeställningar och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

 

Centralt innehåll åk 1–3

 

Att leva tillsammans

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Att Leva i närområdet

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden,

 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

 • Yrken och verksamheter i närområdet.

Att leva i världen

 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvanor.

 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

 

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Konkretiserade mål för eleven i ämnet So i årskurs 1-3

 

Geografi

Du ska lära dig:

 • använda kartor

 • några karttecken och begrepp

 • namn på världsdelar och världshav

 • om några spår i naturen från istiden

 

Historia

Du ska lära dig:

 • hur människor levde för hundra år sedan

 • om hur människor levde på sten-, brons- och järnåldern

 • hur man läser av en tidslinje

 

Religion

Du ska lära dig:

 • om någon högtid, symbol och viktig händelse från kristendomen

 • om någon högtid, symbol och viktig händelse från judendomen

 • om någon högtid, symbol och viktig händelse från islam

 • vad som kännetecknar en kyrka, en synagoga och en moské

 

Samhällskunskap

Du ska lära dig:

 • om barns rättigheter enligt barnkonventionen

 • om mänskliga rättigheter

 • om skolans likabehandlingsplan

 • att kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas

 • hur ett klassråd och elevråd fungerar

 • hur vi kan ta hand om vår miljö

 • hur man beter sig säkert i trafiken

 • om några yrken och verksamheter i ditt närområde

 • några anledningar till att människor flyttar och hur det kan påverka familjer

 • vad några vanliga varor och tjänster kostar

 • hur man kan betala på olika sätt

 

Underlag för bedömning

 

Det här bedömer vi i årskurs 1:

 

Du ska kunna visa dina kunskaper genom att:

 • berätta om några av barns rättigheter enligt barnkonventionen

 • berätta om klassens trivselmål och varför vi behöver dem

 • berätta om saker som vi enkelt kan göra för att rädda vår miljö

 • vara delaktig i klassråd

 • beskriva utifrån närområdet hur naturen och miljön påverkar var vi bor och arbetar

 • berätta om några yrken och verksamheter i vårt närområde

 • ge exempel på hur man kan röra sig säkert i trafiken

 • berätta om någon religiös högtid inom kristendomen

 

Det här bedömer vi i årskurs 2:

 

Du ska kunna visa dina kunskaper genom att:

 • berätta om några mänskliga rättigheter

 • berätta vad skolans likabehandlingsplan står för

 • samtala om olika livsfrågor såsom ont- gott, rätt-orätt

 • ge exempel på vad vi kan källsortera

 • beskriva hur klassråd och elevråd organiseras och fungerar

 • berätta om vad några vardagliga varor och tjänster kan kosta

 • berätta om några olika sätt som vi kan betala med

 • berätta om varför människor flyttar och hur det påverkar familjer

 • berätta om hur människan har haft det under det senaste århundradet

 • berätta om några händelser från gamla och nya testamentet

 • ge exempel på några religiösa högtider och någon symbol inom kristendomen

 

Det här bedömer vi i årskurs 3:

 

Du ska kunna visa dina kunskaper genom att:

 • kunna ge exempel på hur skolans likabehandlingsplan kan tillämpas i klassen och i skolan

 • berätta hur var och en kan bidra till en hållbar utveckling

 • kunna ge exempel på spår från istiden

 • berätta om några levnadsvillkor från sten-, brons- och järnåldern

 • på en tidslinje visa när de olika tiderna under forntiden inträffade

 • beskriva några platser för religionsutövning, tex svenska kyrkan, synagogan, moskén

 • ge exempel på några händelser och berätta om några högtider och symboler inom judendomen och islam

 • använda begrepp från kartan; väderstreck, världsdelar, världshav, land, stad och gräns

 

Undervisning

Du kommer att få söka information från olika källor såsom att läsa olika texter, gå på studiebesök, se film, intervjua, mäta och observera.

Utifrån det du själv observerat och lärt dig kommer du få dokumentera. Du dokumenterar med text, bild och andra uttrycksformer såsom samtal, redovisning inför grupp och dramatiseringar.

Du kommer att få lära dig ämnesspecifika begrepp.

Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp.

bottom of page