Svenska

Pedagogisk planering för svenska.

 

Ämnets karaktär

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • formulera och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • läsa och analysera skönlitteratur

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

Centralt innehåll i årskurs 1-3

 

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll:

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden

 • Handstil och att skriva på dator.

 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 • Alfabetet och alfabetisk ordning.

 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

 

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led

 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

 

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

 • Skillnader mellan tal-och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genomröstläge och kroppsspråk.

 

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.

 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.                                    

Se www.skolverket.se/publikationer?id=2575 för kunskapskrav i svenska för årskurs 3.

 

 

Konkretiserade mål för eleven i ämnet svenska årskurs 1-3

 

Läsa

Du ska lära dig:

 • sambandet mellan ljud och bokstav

 • läsa skönlitterära böcker och faktatexter

 • kunna välja böcker själv eller/och med stöd av vuxen för att läsa tyst för dig själv

 • läsa och samtala om det lästa i grupp

 • strategier för att förstå vad du läser

 

Skriva

Du ska lära dig:

 • skapa texter där ord och bild samspelar

 • enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom din text och göra förtydliganden

 • skriva på många olika sätt: faktaord och meningar, berättelser, meddelanden och olika skrivövningar.

 • om berättande texters uppbyggnad och innehåll

 • bra handstil, att forma bokstäverna så texten blir läslig

 •  skriva med hjälp av datorn

 • språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanliga ord.

 

Tala, lyssna och samtala

Du ska lära dig:

 • att tala och uttrycka dig i många olika sammanhang

 • kunna vänta på din tur – räcka upp handen

 • att återberätta och samtala i liten eller stor grupp

 • att berätta och diskutera om ämnen som är viktiga för dig.

 • att vara delaktig i samtal i olika sammanhang.

 

Underlag för bedömning

Vi bedömer de olika konkreta målen som eleverna arbetar med genom observationer, diagnoser och både muntliga och skriftliga tester.

 

Det här bedömer vi i årskurs 1

Du visar din förmåga att formulera dig, kommunicera i tal och skrift samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer genom att:

 • skriva enkla ordbilder

 • forma bokstäverna

 • skriva ord med två-tre bokstäver

 • skriva meningar med stor bokstav och punkt.

 • skriva en text som går att förstå för en utomstående

 • skriva enkla fakta

 • lyssna och förstå en muntlig instruktion

 • beskriva ett föremål

 • återberätta

 • berätta om en bild

 • använda rimord

 • uppfatta första ljudet i ett ord

 • uppfatta antalet ljud i ett ord

 • uppfatta var i ordet ljudet hörs

 • bilda nya ord

 

Du visar din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur genom att:

 • namnge i stort sett alla bokstäver och veta hur de låter

 • urskilja ord i meningar

 • läsa ord och enkla meningar med hjälp av helordsläsning och ljudning

 • pröva att läsa om och korrigera dig själv på lärarens uppmaning

 • visa förståelse för innehållet när du läser genom att kommentera och återge något av de lästa

 • genom att visa förståelse för innehållet vid lärares högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

 

Undervisning

 

Så här ska vi träna kunskaperna kring läsa, tala, lyssna och samtala:

 • Arbeta med bokstavsschema där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.

 • Arbeta med olika arbetshäften, bl a Den magiska kulans arbetsbok.

 • Arbeta med ordbilder.

 • Högläsning av sagor och berättelser i grupp.

 • Samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.

 • Läsa i Den magiska kulans läsebok, som finns på tre nivåer, och jobba i en läxbok som hör till.

 • Spela olika spel, se på filmer, sjunga bokstavssånger.

 • Läsa olika böcker enskilt eller i grupp.

 

Så här ska vi träna kunskaperna kring skriva:

 • Vi övar på att forma varje bokstav från större format till mindre.

 • Arbeta med Den magiska kulans arbetsbok där vi t.ex. tränar på att skriva små ord och meningar.

 • Arbetar med olika arbetsböcker på individuell nivå.

 • Högläsning av sagor och återberätta med bilder och textremsor.

 • Skriva egna berättelser, sagor faktatexter, dikter.

 • Skriva meningar till bilder.

Det här bedömer vi i årskurs 2

Du visar din förmåga att formulera dig, kommunicera i tal och skrift samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer genom att:

 • skriva läsligt för hand

 • skriva till bilder med tydlig början, mitt och slut

 • skriva i alfabetisk ordning efter första och andra bokstaven

 • stava våra vanligaste förekommande ord

 • urskilja nyckelord från en text

 • skriva nyckelord i en tankekarta

 • skriva början och slut på en berättelse

 • skriva en berättande text med tydlig handling

 • skrivande passande frågor till givet svar

 • lyssna och förstå en muntlig instruktion

 • hitta på och återge en berättelse

 

Du visar din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur genom att:

 • läsa ord med konsonantförbindelse

 • läsa och förstå en skriftlig instruktion

 • läsa och förstå en berättande text

 • läsa ord med ljudstridig stavning

 • läsa nonsensord

 • förstå en berättande text på vers

 

Du visar din förmåga att anpassa språket efter mottagare, syfte och sammanhang genom att:

 • beskriva ett föremål inför klassen

 

Du visar din förmåga att söka information från olika källor och värdera dem genom att:

 • läsa och förstå en faktatext

 • aktivt lyssna på en uppläst text och svara på frågor och reflektera över innehållet

 

Undervisning

 

Så här ska vi träna kunskaperna kring läsa, tala, lyssna och samtala:

 • Läsning av skönlitterära texter/böcker.

 • Arbeta med de 4 lässtrategierna.

 • Återberätta texter muntligt och skriftligt.

 • Samtala och resonera om textkopplingar.

 • Läsa i Diamantjaktens läsebok och jobba i en läxbok som hör till.

 

Så här ska vi träna kunskaperna kring skriva:

 • Skriva olika typer av texter, t.ex. saga, dikt, dagbok och brev.

 • Skriva faktatexter med hjälp av nyckelord och tankekartor.

 • Skriva med hela meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken

 • Jobba med Diamantjaktens arbetsbok där vi t.ex. tränar på att skriva svar med hel mening, skriva berättelser, använda skiljetecken.

 • Skriva egna böcker.

 • Dramatisera berättelser med början, händelse och slut.

 • Skriva sagor gemensamt, parvis och i grupp.

 • Skriva berättelser med början, händelse och slut.

 • Skriva tydligt så att det går att läsa.

 • Läsa igenom texter och kunna förbättra dem.

 • Ta emot råd hur man kan förbättra sina texter och kunna ge råd till andra om hur deras texter kan bli bättre.

Det här bedömer vi i årskurs 3

Du visar din förmåga att formulera dig, kommunicera i tal och skrift samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer genom att:

 

 • skriva så att det blir läsligt för dig själv och för andra

 • skriva en text med rätt skiljetecken såsom stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

 • skriva en faktatext med hjälp av orden i en tankekarta

 • förstå och använda synonyma ord i en text

 • skriva en sammanhängande berättelse med en röd tråd

 • uttrycka egna tankar i skrift

 • stava vanligt förekommande ord rätt

 • lyssna aktivt på en information och sedan återberätta på ett strukturerat sätt

 • ge och ta muntliga instruktioner

 • framföra en egen åsikt där flera ställningstaganden är möjliga

 

Du visar din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur genom att:

 • läsa och förstå en berättande text och visa förståelse för textens uppbyggnad

 • läsa och se skillnad på några olika genrer

 • läsa och förstå en faktatext

 • läsa en berättande text och svara på frågor

 • använda olika läsförståelsestrategier

 

Du visar din förmåga att anpassa språket efter mottagare, syfte och sammanhang genom att:

 • beskriva ett föremål så tydligt att andra förstår hur föremålet ser ut, vilket användningsområde och funktion det har

 • skriva instruktioner så att läsaren klart och tydligt kan följa arbetsordningen

 

Du visar din förmåga att söka information från olika källor och värdera dem genom att:

 • göra egna intervjuer

 • jämföra texter i olika böcker

 • hämta information från internet

 

Undervisning

 

Så här ska vi träna kunskaperna kring läsa, tala, lyssna och samtala:

 • Läsning av skönlitterära texter/böcker.

 • Arbeta med lässtrategier.

 • Återberätta texter muntligt och skriftligt.

 • Samtala och resonera om texters budskap, innehåll och koppla det till egna erfarenheter.

 • Läsa i Nyckeln till skattens läsebok och jobba i en läxbok som hör till.

Så här ska vi träna kunskaperna kring skriva:

 • Som grundbok använder vi Nyckeln till skattens arbetsbok

 • Skriva olika typer av texter, t.ex. saga, faktatext och instruktion.

 • Skriva faktatexter med hjälp av nyckelord och tankekartor.

 • Skriva berättande text med inledning, handling och avslutning.

 • Skriva med hela meningar och använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 • Skriva tydligt så att det går att läsa utan svårighet.

 • Efterarbete av texter och träna på att förbättra dem.

 • Kamratrespons genom att ta emot råd hur du kan förbättra dina texter och även ge råd till andra om hur deras texter kan bli bättre.

 • Träna på att stava vanliga ord genom läsning, olika skrivövningar samt att skriva egna texter.

 • Träna på alfabetisk ordning genom olika övningar.