top of page

Teknik

Pedagogisk planering för ämnet teknik.

 

Ämnets karaktär

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhäl­lens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags-och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Lgr 22

 

Syfte enligt Lgr 22:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll åk 1-3:

Tekniska lösningar

 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

 • Att styra föremål med programmering.

 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

 

Konkretiserade mål för eleven i ämnet Teknik i årskurs 1-3:

 

Du ska lära dig: 

Tekniska lösningar

 • Vad en dators olika delar heter och vad man kan använda den till.

 • Om hur vanliga tekniska föremål i skolan och i hemmet fungerar.

 • Om hur människan gjort föremål genom att härma naturen.

 • Hur man sammanfogar olika material och kunna använda enkla ord och begrepp för att förklara din tekniska lösning.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Hur några vardagliga föremål är gjorda och hur de fungerar och hur de eventuellt kan förbättras.

 • Att själv tillverka en teknisk lösning som fungerar.

 • Att styra föremål med programmering.

 • Att dokumentera genom att på ett enkelt sett rita och bygga modeller

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Om några vardagliga saker och hur de kan hjälpa oss i vardagen.

 • Om hur några saker i din vardag har förändrats och utvecklats.

 • Något om säkerhet vid elanvändning.

 • Att använda internet på ett säkrare sätt.

 

Underlag för bedömning:

Det här bedömer vi i årskurs 1:

Du ska visa:

 • Att du kan några av datorns delar: skärm, tangentbord och hårddisk.

 • Att du kan beskriva några vardagliga föremål och vad de används till.

 • Att du kan några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen till exempel spindelnät som förebild för fiskenät.

 • Hur du kan sammanfoga olika material och beskriva hur din konstruktion fungerar.

 • Att du kan rita av en modell du byggt.

 

Det här bedömer vi i årskurs 2:

Du ska visa:

 • Att du vet att en dator kan användas till att styra och kontrollera sin omgivning.

 • Att du kan beskriva vilka mekanismer; lutande plan, skruv, hävstång, hjul och kil, som samverkar för att en teknisk lösning ska fungera.

 • Hur du kan sammanfoga olika material och kunna beskriva med enkla ord och begrepp hur din konstruktion fungerar.

 • Att du muntligt och skriftligt kan beskriva en konstruktion.

 • Att du har förståelse för hur vanliga tekniska föremål underlättar vår vardag.

 

Det här bedömer vi i årskurs 3:

Du ska visa:

 • Hur några vardagliga föremål är konstruerade och ge förslag på hur de kan förbättras.

 • Att du kan tillverka en konstruktion med hjälp av enkla mekanismer.

 • Hur man kan styra ett föremål med programmering.

 • Att du kan göra en digital modell av din konstruktion.

 • Att du förstår att vardagliga föremål har förändrats över tid.

 • Att du kan beskriva något som är viktigt att tänka på vid elanvändning.

 • Att du förstår vikten av att lämna ut privata uppgifter på internet.

 

Undervisning:

Du kommer få lösa enkla problem genom att använda olika tekniska lösningar.

Du kommer få prova dina idéer genom att skissa och konstruera i olika material. Detta arbete kommer du få dokumentera med text, bild och andra uttrycksformer som samtal och redovisningar inför grupp.

Vi kommer använda oss av litteratur, filmer, studiebesök och observationer i närmiljön.

Du kommer få lära dig ämnesspecifika begrepp.

Du kommer få arbeta enskilt och i grupp.

bottom of page