top of page

Bergsundsskolans elevhälsoplan

 

”Hälsa är ett tillstånd av fysiskt , psykiskt och socialt välbefinnande" (WHO)

 

Skollagen 2010:800

Kap 1 § 4 Utbildningen ...ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära... I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Kap 2 §25-28
Elevhälsans omfattning:
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Elevhälsoplanens syfte/mål:

Syftet med skolans elevhälsoplan är att all personal ska veta vilka rutiner som gäller för elevhälsoarbetet. Elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation för eleverna. Elevhälsan samverkar alltid med övriga personalgrupper i skolan. Elevhälsa bör ses som en viktig del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. Det förebyggande arbetet bör betonas. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. I det individuellt inriktade arbetet bör elevhälsan ha ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. För att ge stöd till en enskild elev handlar det om att se och åtgärda hela miljön kring eleven.

 

Elevhälsans uppdrag:

Elevhälsoteamets (EHT) uppdrag är att se till att elever skall få den kunskapsutveckling eleven förmår ta till sig. Eht uppdrag är elevens utveckling mot utbildningens mål.  Elevhälsan skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

 

Elevhälsans organisering:

Teamet består av rektor, skolchef (kurator), specialpedagog, psykolog, skolsköterska och läkare.
Teamet har ett nära samarbete med arbetslagen. Då elevhälsan har personal med specialkompetens kan vi bedöma och planera hur en elevs utbildning skall gagna eleven bäst. Elevhälsans kompetenser i psykologiska, sociala och omvårdande, medicinska, språkliga och vägledande frågor kompletterar pedagogernas kompetens. Personalgrupperna ska samarbeta förebyggande och lösa olika problem som hindrar samspel, relationer och kommunikation både mellan individer, mellan grupper och inom skolan som system.

Elevhälsoteamet träffas 1 gång i månaden samt vid behov.

 

Elevhälsans arbete: 

Elevhälsan på Bergsundsskolan arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och en egen utarbetad organisationsmodell som i dagsläget är en välfungerande del av den totala organisationen. Arbetsuppgifterna inom elevhälsan är främst förebyggande, men kan även vara reaktivt vid akuta händelser. Verksamheten omfattar hälsoundersökningar och hälsosamtal, motiverande samtal vaccinationsprogram och medicinsk studie- och yrkesvägledning – allt utifrån ett fastställt basprogram.

 

Lärarna/pedagogerna i respektive årskurs är de som har regelbunden kontakt med eleverna och delar information till elevhälsoteamets möten. Skolläkaren deltar i elevhälsoteamets arbete när kompetensen efterfrågas. Skolans psykolog och skolans sjuksköterska finns alltid närvarande vid dessa möten. Elevhälsan ger också stöd och hjälp till elever som är i behov av särskilt stöd, har psykosociala eller medicinska problem eller är i svåra livssituationer. Skolans kurator finns tillgänglig alla dagar i veckan. Elevhälsan har mottagningsverksamhet och svarar för enklare sjukvårdande uppgifter.

 

Barn – och elevhälsoteamet är en resurs:

  • i främjande av barnens hälsa genom kontinuerliga undersökningar.

  • i det främjande och förebyggande arbetet på organisations-, grupp- och individnivå.

  • i arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barn och ungdomars behov.

  • i arbetet med utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering.

  • för skolans kompetensutveckling.

 

Dessutom ska barn- och elevhälsoteamet arbeta med:

  • Konsultation och handledning

  • Göra s.k. basutredningar av barn/unga, i samråd med föräldrar

  • Vara ett stöd för pedagogerna i det vardagliga arbetet med åtgärdsprogram och de elever som kräver dessa.

 

Elevhälsans sex strategiområden:

   1. Främja hälsa

   2. Arbetsmiljö

   3. Elever i behov av särskilt stöd

   4. Samverkan

   5. Kompetensutveckling för all personal

   6. Elevhälsans yrkesgrupper

 

Tillsammans med övrig skolpersonal medverkar elevhälsan i frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö. Elevhälsan ingår och bidrar med kunskaper om elevers hälsa, uppväxt och sociala förhållanden; en helhetsbild som behövs för att utveckla lärandemiljön. Elevhälsan har sekretess vilket gör att information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder). Elevhälsan är även rådgörande ifall skolan ser sig I behov att göra en orosanmälan till socialtjänsten gällande barn som far illa.

 

Elevens 4 år på Bergsundsskolan:

Elevhälsan handlar om ett hälsofrämjande arbetssätt för eleverna i skolan. Varje elev i skolan skall erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Dessa skall vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven skall dessutom erbjudas undersökning av syn och hörsel.

Förskoleklass, hälsodeklaration delas ut till elev/förälder att fylla i och lämnas åter till skolsköterskan. Skolhälsojournal upprättas och BVC journaler efterfrågas. De följer sedan eleven vidare till nästa skola när eleven börjar åk 4.

 

 

Hälsobesök hos skolsköterskan:

Fsk-klass: 

Hälsouppgifter samlas in från vårdnadshavarna

BVC-journaler begärs in

Synkontroll

Tillväxtkontroll

 

ÅK 1:

Hörsel, extern hörselsköterska utför kontrollen med adekvat utrustning.

ÅK 2:

Hälsobesök vilket innefattar hälsosamtal, kontroll av tillväxt och rygg

Vaccination av MPR (Mässling, påssjuka och röda hund) dos 2. Medgivande krävs av vårdnadshavare. Ordinarie skolsköterska + extern skolsköterska vaccinerar.

ÅK 3:

Förutom de årsbundna hälsobesöken sker fortlöpande uppföljningar under alla årskurser vid avvikelser av hälsokontroller. Vanligtvis sker uppföljningen var 6 månad så länge avvikelsen kvarstår.

Skolläkarbesök vid behov, vilket innefattar NPF-remisser, bedömning av större avvikelse av tillväxt och ryggutveckling samt om det saknas vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

 

Elevhälsans Medicinska Insatser - EMI

Sedan vt-21 arbetar Jeanette Johansson som Leg. skolsköterska på skolan.

Ni når henne alltid på mail: skolskoterskan@bergsundsskolan.se

Skolan har även tillgång till skolläkare vid behov vilket kan röra sig om hjälp med NPF-remisser, bedömning av större avvikelser kring tillväxt och ryggutveckling samt ofullständigt vaccinerade elever. Besök till skolläkaren beslutas och bokas alltid via Elevhälsan/skolsköterskan.

Skolsköterskans uppdrag på skolan är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande vilket bland annat sker genom de årsbundna hälsobesöken, uppföljning av avvikelser som uppmärksammats vid hälsobesöken, delaktig i Elevhälsoteamet, samarbetar med externa instanser som BVC, BUMM, BUP, logoped samt med pedagoger och vårdnadshavare.

Vid frågor som rör ert barn gällande hälsobesöken hos skolsköterskan, hälsoproblem som är relaterade till skolsituationen, allvarliga medicinska diagnoser och logopedkontakt nås skolsköterskan via mejl och svar utlovas så snart som möjligt. Övriga frågor gällande ert barns hälsa hänvisas till vårdcentralen.

 

Per Johansson, rektor Bergsundsskolan 

bottom of page