top of page

Idrott & Hälsa

Pedagogisk planering för idrott och hälsa.

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Ur LGR22

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Rörelse

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra.

 • Deras sam­mansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

 • Enkla lekar och danser och deras regler.

 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag-och ryggläge.

Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur-och utevistelser.

 • Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

 • Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.

 • Allemansrättens grunder.

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur-och utevistelser.

 

Ur LGR22

Undervisning och genomförande

Vi vill att eleverna ska utveckla allsidig rörelseförmåga och intresse för att vara fysiskt aktiva och för att vistas i naturen. Eleverna ska utveckla sina kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att elever utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Inom ämnet idrott och hälsa finns goda möjligheter att utveckla förmågan till samarbete och respekt mellan eleverna och det ska genomsyra all undervisning.

bottom of page