top of page

Idrott & Hälsa

Pedagogisk planering för idrott och hälsa.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att:

 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 • förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

 • förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och

 • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Ur LGR22

 

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Rörelse

 • Motoriska grundformer med och utan olika redskap. Deras sammansatta former.

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

 • Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik.

 • Rörelser i vatten och vattenvana. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver läge, avstånd och riktning.

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.

 • Allemansrättens grunder.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.

 • Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Ur LGR22

Om ni är intresserade av hela läroplanen för idrott och hälsa med tillhörande kunskapskrav kan ni hitta dem här. 

bottom of page