top of page

Naturorienterande ämnen: biologi, fysik, kemi

Pedagogisk planering för de naturorienterande ämnena.

 

Ämnenas karaktär:

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturorienterande ämnen har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk, miljö, energiförsörjning, medicinsk behandling, meteorologi, resurshållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om naturen, människan, energi, materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande och för att kunna bidra till en hållbar utveckling.                            

Lgr 11

 

Syfte enligt Lgr 11:

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena – biologi, fysik och kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Använda kunskaper i biologi, fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet, energi, teknik, miljö och samhälle.

 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi, fysik och kemi, samt

 • Använda biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll åk 1-3

 

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tidpunkter på året.

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Kropp och hälsa

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

 

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

 • Balans, tyngdpunkt och jämnvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Material och ämnen i vår omgivning

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergången mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar

 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

 

Konkretiserade mål för eleven i ämnet No i årskurs 1-3.

Biologi

Du ska lära dig:

 • Vad du behöver för att må bra

 • Människans kroppsdelar, vad de heter och vad vi använder de till

 • Hur vi med hjälp av våra sinnen upplever ljud, ljus, känsel, smak och doft

 • Om tama djur, vilda djur, fåglar samt småkryp

 • Hur en växt utvecklas från frö till planta

 • Om växtens olika beståndsdelar

 • Om hur djur och växter anpassar sig till olika årstider

 • Om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen olika årstider

 • Hur man kan sortera, gruppera och artbestämma några av våra vanligaste djur och växter.

 • Om enkla näringskedjor

 • Hur du dokumenterar resultat i dina undersökningar.

 

Fysik

Du ska lära dig:

 • Om balans, tyngdkraft och friktion i lek och rörelse

 • Om solen, jorden, månen och stjärnorna

 • Om olika materials egenskaper

 • Hur du kan dokumentera resultat i dina undersökningar

Kemi

Du ska lära dig:

 • Vattnets olika former och övergångarna mellan formerna

 • Vattnets kretslopp

 • Om luft

 • Att dela upp enkla lösningar och blandningar

 • Olika materials egenskaper

 • Hur du kan dokumenterar resultat i dina undersökningar

 

Underlag för bedömning

 

Det här bedömer vi i årskurs 1:

 

Du ska visa och beskriva:

 • Vad en nyttig frukost innehåller

 • Några bondgårdsdjurs namn och vilka som hör till samma familj

 • Vilken nytta människan har av bondgårdsdjur

 • Några av de svenska vilda djuren och deras levnadsvillkor

 • Vad som kännetecknar de fyra årstiderna

 • Vad som händer med ett träd under ett år

 • Vad ett frö är och vad det behöver för att gro

 

Det är bedömer i årskurs 2:

 

Du ska visa och beskriva:

 • Människans sinnen

 • Hur vi upplever ljud och ljus genom våra sinnen

 • Några av människans kroppsdelar och deras funktion

 • Vad en människa behöver för att må bra

 • Kostcirkelns/matpyramidens innehåll och betydelse för hälsan

 • Några av de vanligaste fågelarterna i Sverige

 • Några fåglars levnadsvillkor

 • Några av Sveriges vanligaste småkryp

 • Hur man klassificerar vanliga småkryp

 • En livscykel, exempelvis en frukts

 • Vattnet olika former: fast, flytande, gas

 • Övergångarna mellan vattnets former: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning

 • Vattnets kretslopp

 • Luftens grundläggande egenskaper

 • Hur gravitationen, friktionen, jämnvikten och balansen kan observeras i lek och rörelse

 • Hur man kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder

 

 

Det här bedömer vi i årskurs 3:

 

Du ska visa och beskriva:

 • Några faktorer som påverkar människans hälsa

 • Vad fotosyntesen innebär

 • En växts beståndsdelar

 • Enkla näringskedjor

 • Månens olika faser

 • Hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra

 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året

 • Något om äldre tiders uppfattningar om universum och nutida forskning

 • Hur material kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism och ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten

 • Hur man kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper, källsortering

 • Hur du kan dokumentera och visa vad du har kommit fram till i dina undersökningar och jämföra dina egna och andras resultat

 

Undervisning

Du kommer få göra enkla naturvetenskapliga undersökningar, fältstudier och experiment.

Vi kommer använda oss av skönlitteratur, faktatexter, filmer och studiebesök. 

Utifrån det du själv observerat och lärt dig kommer du få dokumentera. Du dokumenterar med text, bild och andra uttrycksformer såsom samtal, redovisning inför grupp och dramatiseringar.

Du kommer att få lära dig ämnesspecifika begrepp.

Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp.

bottom of page