top of page

Organisation

Bergsundsskolan är en lågstadieskola bestående av en förskoleklass och en årskurs ett, två och tre.

 

Ägare

Per Johansson

 

Lokaler

Vi har stora våningar på ca 200 kvadratmeter fördelat på varje klass. De fungerar både som klassrum och fritids.

 

Öppettider

Skolan har öppet måndag-fredag 07.00-17.30. Fem planeringsdagar per läsår är skolan stängd. Personalmöten hålls en gång i månaden och då stänger skolan klockan 16.00.

Skolan är helt stängd under juli månad.

 

Personal

Vi är en helintegrerad organisation där skolledare, lärare, fritidspedagoger och barnskötare arbetar sida vid sida. Arbetslaget följer eleverna från förskoleklass till årskurs tre.

 

Elevvård

Eleverna får tillgång till elevhälsa genom skolans elevhälsoteam som består av rektor, kurator, specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog. EHT (elevhälsoteam) har kontinuerliga möten och uppföljningar av pågående och nya ärenden som kommit till teamets kännedom via personal eller föräldrar. Förutom detta system så har skolan tillgång till skolläkare som tillsammans med skolsköterska genomför hälsoundersökningar och vaccinationer av elever. Huvudmannen har skolläkare och skolpsykologtjänsterna på entreprenad.

 

Antal elever

Bergsundsskolan har 108 elever fördelade på fyra klasser.

 

Fortbildning

Individuell genomgång och önskemål från varje anställd. Utbildningen anpassas till individen och verksamhetens behov.

 

Elevråd

 

Föräldrakontakt

Föräldraråd: Två föräldrarepresentanter från varje klass. En träff med skolledningen och en lärarrepresentant per läsår.

Föräldramöten: En gång per termin eller vid behov.

Utvecklingssamtal: en gång per termin eller vid behov. Läraren har huvudansvaret för samtalet. Genom individuella omdömen och skriftliga omdömen följer vi upp elevernas utveckling.

Information/föräldramöte: Ett informationsmöte för den nya förskoleklassens föräldrar hålls för i februari/mars.

Inskolningsdag: Den blivande förskoleklassen har en inskolningsdag en lördag i maj.

Traditionella fester: Bergsundsskolan har jul- och sommaravslutning i Högalidskyrkan.

 

Storsamlingar

Alla på skolan, elever och personal, samlas en gång i månaden för en gemensam storsamling. Klasserna turas om att ansvara för innehållet.

 

Kultur

Alla elever ska få uppleva olika former av kultur såsom teater, dans, film, konserter och museibesök under sin tid på skolan.

 

Skollunch

I servrar lunch och mellanmål. Vi köper maten från cateringföretaget Kleins Kitchen.

 

Elevavgifter

Bergsundsskolan tar inte ut några skolavgifter, endast avgiften för omsorgsdelen enligt den kommunala taxan.

 

Intagning

Vi tillämpar syskonförtur och ”först till kvarn”- principen.

 

Stadieövergångar

Vi samarbetar med mottagande skolor med tillhörande uppföljningskonferenser. Vederbörande lärare träffas innan skolbytet och delger varandra information. Eleverna träffar sina blivande lärare och skolkamrater.

 

Klagomålshantering

Vår allmänna inställning problem och klagomål är att vi alltid lyssnar, är förändringsbenägna och villiga till att diskutera olika förslag och lösningar på problem utifrån skolans och elevernas bästa.

Vid behov diskuterar föräldrar eller vederbörande direkt med pedagogerna i klassen. Skolledarnas dörr är alltid öppen och vi är intresserade av att diskutera klagomål eller problem. Skolan har ett föräldraråd bestående av rektor, lärare och föräldrarepresentanter från varje klass. Rådet träffas en gång per läsår. I denna grupps arbetsuppgifter ingår att diskutera eventuella problem och klagomål.

bottom of page