top of page

Ledighetsansökan

Innan du fyller i ledighetsansökan läs följande text gällande ledighet under skoltid.

I Sverige råder skolplikt vilket innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och har inte automatiskt rätt till ledighet utöver loven. Utöver loven kan eleven få kortare ledighet beviljad för en så kallad enskild angelägenhet. En enskild angelägenhet kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. När elevens vårdnadshavare söker ledigt gör skolan en samlad bedömning av elevens situation. Faktorer som vägs in är ledighetens längd, elevens studiesituation och elevens förmåga att kompensera den förlorade undervisningen. Ledighetsansökan ska lämnas in minst 14 dagar innan den önskade ledigheten. Skolan har möjlighet att bevilja 10 dagars ledighet per läsår. För ytterligare ledighet krävs synnerliga skäl. Rektor tar beslut om ledighet.

Med vänlig hälsning, Skolledningen


Här kan du fylla i en ledighetsansökan som du ger till Per Johansson, rektor. Ansökan ska vara inlämnad senast 2 veckor innan begärd ledighet.

bottom of page